Ei-steroidiset

* · , mukaisten yhdisteiden sopiviin farmaseuttisesti hyväk- I · . syttäviin emäsadditiosuoloihin kuuluvat metallisuolat, • · ·.♦.· 35 joita valmistetaan alumiinista, kalsiumista, litiumista, » MM» • · 11 magnesiumista, kaliumista, natriumista ja sinkistä, sekä orgaaniset suolat, joita valmistetaan N,N'-dibentsyyliety-leenidiamiinistä, etyleenidiamiinista, meglumiinista (N- metyyliglukamiista) ja prokaiinista. Kaikkia näitä suoloja 5 voidaan valmistaa tavanomaisin menetelmin vastaavista kaavojen I - V mukaisista yhdisteistä antamalla esimerkiksi sopivan hapon tai emäksen reagoida yhdisteen kanssa, joka vastaa jotakin kaavoista I - V.

20 15 sairaus on aktiivinen, ja potilaalla ei ole vielä itsehoidon taitoja. Tulehduksellinen suolistosairaus on nuorten tauti, jolloin sairaus vaikuttaa kaikilla elämän osa-alueilla. Myös hoitoon sitoutuminen on yleisesti alhainen tulehduksellisissa suolistosairauksissa. Tämä voi johtaa useampaan pahenemisvaiheeseen ja elämänlaadun heikkenemiseen. Elämänlaatu on huonompi Crohnin tautia sairastavilla potilailla, jotka ovat sairastaneet vasta lyhyen aikaa. Tämä tulee huomioida ohjauksessa. (Jäghult ym. 2011: ; Zhou ym. 2010: )

Kantahakemuksessa on kuvattu yllä mainittujen uusien tuotteiden ja yllä mainitun tunnetun metyyliesterin käyttö apuaineina aktiivisten farmaseuttisten aineiden ja lääkeaineiden valmistamiseksi, jotka sisältävät yllä mainittuja hyaluronihapon 5 esteröityjä johdannaisia ja yhden tai useamman tällaisen aktiivisen aineen. Tällaisissa lääkeaineissa hyaluroniesteri tai jokin sen suola johdetaan farmakologisesti inaktiivisista alkoholeista, mutta ne voivat muodostaa myös esterin, joka on johdettu farmakologisesti aktiivisesta alkoholista ja jolla 10 itse on farmakologinen aktiivisuus. Hyaluroniesterin tai jonkin sen suolan muodostaman komponentin apuainetoiminta voidaan havaita aktiivisen aineen tyydyttyvämmässä assimiloi-tumisessa olosuhteissa, jotka sopivat erityisesti yhteen käsiteltävän elimen biologisen ympäristön kanssa. Näin on 15 etenkin oftalmologiassa. Näistä apuaineena hyaluroniesteriä sisältävistä lääkeaineista erityisesti tärkeitä ovat tooppi-seen käyttöön tarkoitetut. Erityisen tärkeitä estereitä ovat siksi hyaluronihapon kokonais- tai osittaisesterit, jotka on muodostettu alifaattisten, aralifaattisten, sykloalifaattisten 20 tai heterosyklisten alkoholien kanssa, ja tällaisten osit- taisestereiden suolat, jotka on muodostettu epäorgaanisten tai orgaanisten emästen kanssa lukuunottamatta hyaluronihapon me-tyyliesteriä, jossa olennaisesti kaikki karboksyyliryhmät on esteröity.

Ei-steroidiset

ei-steroidiset

Media:http://buy-steroids.org